Sociaal Akkoord 2020-2022

Na overleg met de achterban zullen wij ons standpunt mededelen tijdens het sturingscomité van 21 november 2019.

1. Modernisering en rationalisering van de regelgeving

- Verhogen van de interne mobiliteit

De troeven van de interne mobiliteit zullen worden geoptimaliseerd omdat de huidige regelgeving op personeelsgebied niet alle vormen van mobiliteit toelaat.  De regelgeving in verband met de mutaties en neutralisaties zal worden herzien met het oog op de verhoging van de interne mobiliteit en een vereenvoudigd beheer ervan en evolueren in functie van punctuele elementen zoals de werkzetel, de kenmerken van de graad, de continuïteit van de dienst en de métiers.

- Voor de knelpuntberoepen externe rekrutering met ervaring mogelijk maken

Gezien de moeilijkheden bij de aanwerving op de arbeidsmarkt, is het nodig de mogelijke oplossingen uit te breiden die toelaten om het probleem van de knelpuntberoepen aan te pakken : er wordt derhalve overwogen externe rekrutering toe te laten, niet alleen op het basisniveau, maar ook op een ‘promotieniveau’, in functie van de ervaring van de kandidaat en de noden van de onderneming.

In parallel moet een interne opleiding de personeelsleden in staat stellen via de huidige promotiemogelijkheden toegang tot deze métiers te krijgen.

- Analyse van de modaliteiten inzake tweetaligheid

Een benchmark met andere openbare overheden die onderworpen zijn aan tweetaligheid zal worden georganiseerd, teneinde de bedragen die we betalen in het kader van bericht 28 H-HR van 2019 te analyseren.

- De regelgeving inzake de aanschrijving uitbreiden tot alle rangen

2. Ontwikkeling van de loopbaan en koopkracht

- Vereenvoudiging van de toelagen

Indépendamment de l'examen des allocations, primes et indemnités lors des révisions de filières particulières, une analyse approfondie de tous les avantages accordés doit permettre d'aboutir à une gestion simplifiée par l'application de montants forfaitaires, par regroupements d'avantages, voire par assimilations, de manière à réduire au maximum les frais de gestion. Les domaines les plus importants à réformer sont notamment les formations et les travaux spéciaux.

- Révision possible de la rémunération des prestations de nuit et de week-end

- Evaluation des chèques-repas

De faciale waarde van de maaltijdcheques zal worden geëvalueerd (5,50 naar 8 E)

Rekening houdend met de budgetaire realiteit van de entiteiten, zal een deel of de totaliteit van de productiviteitspremies worden gebuikt om een deel van deze verhoging mogelijk te maken.

- Toekenningsvoorwaarden van bepaalde toelagenUne analyse de l'ensemble des éléments de rémunération et de leurs conditions d'octroi, devra conduire à l'adaptation, voire à la suppression d'éléments dont le paiement ne se justifie pas ou plus, comme par exemple l'allocation pour la conduite d’une automobile de service même quand personne d'autre que le conducteur ne se trouve à bord ou encore une allocation de formation pendant les heures de service.

Mobilité

- L’introduction d’une indemnité pour l'utilisation d'un vélo (ou assimilé) 0,13 E avec max. 10 km par trajet.

- Une évaluation des remboursements des frais de trajets domicile-lieu de travail sera menée.

- Possibilité de formation complémentaire

Afin d'accroître l'employabilité des collaborateurs et de leur offrir la possibilité de se développer - professionnellement, des formations supplémentaires pourront être mise en œuvre.

3. Reward policy : rangs 3-9

Principes

 • Het loonpakket hangt af van de uitgeoefende functie (gewicht, verantwoordelijkheid,….)
 • Iedere functie wordt gewogen en behoort, op basis van deze weging, tot een klasse
 • Bij iedere klasse hoort één of meerdere loonschalen of een salarisband
 • Binnen de loonschalen of de salarisband gebeurt de evolutie in functie van de performantie
 • Het loonpakket is marktconform (privé en publiek)
 • Individuele en collectieve bonus (CAO90)
 • Een standaardpakket aan extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques,…)
 • Toelagen en premies voor specifieke prestaties (nacht, weekend, overuren,…) : vereenvoudiging en rationalisering

4. Specifieke dossiers

- Analyseren van de arbeidsvoorwaarden voor de Operatoren Besturing Infrastructuur binnen Infrabel

Een studie zal onderzoeken hoe de situatie van de operatoren besturing infrastructuur geherwaardeerd kan worden.  Een groot deel van de activiteiten en de arbeidsomstandigheden lopen gelijk met die van hun collega’s treinbestuurder en operator besturing.

- Analyseren van de ICT functies

Het IT personeel krijgt sinds enkele jaren de vergoeding van specifieke functies omwille van hun activiteiten.  Het aantal functies en de toegekende bedragen zijn echter onderwerp van discussie geworden, te meer omdat sommige medewerkers dit voordeel nog steeds ontvangen alhoewel de overeenstemmende functie niet echt meer wordt uitgevoerd. Deze anomalie zal gecorrigeerd worden door een volledige herziening van de IT functies op het vlak van toekenningsvoorwaarden, aantallen en bedragen.  Bovendien worden voorwaarden voor het schrappen ervan voorzien.

- Invoering van shiftprestaties langer dan 8 uren

Al enige tijd is Infrabel vragende partij voor de invoering van een 12uren shift in de seinhuizen, uiteraard met inachtname van de wettelijk voorziene pauzes. Gezien de concentratie van de seinhuizen en de aldus grotere woonwerkafstand is dit een aantrekkelijk scenario voor het personeel dat op die manier een kortere werkweek zou kunnen genieten.

Infrabel vraagt de mogelijkheid om in één seinhuis, na akkoord van de meerderheid van de medewerkers via een enquête, gedurende een periode van 6 maanden een dergelijk ploegenstelsel in te voeren. Na 6 maanden beslist een nieuwe enquête dan over de definitieve invoering van dit shiftstelsel (of een aangepaste versie na evaluatie) in het seinhuis en indien positief de mogelijkheid tot eenzelfde bevraging met zelfde gevolgen in de andere seinhuizen.

Het gebruik van shiftprestaties langer dan 8 uur kan ook voor andere categorieën personeelsleden in aanmerking worden genomen

5. Welzijn op het werk

Geconfronteerd met langdurige afwezigheden en een toename van het verzuim, zijn de spoorwegen vastbesloten om het welzijn van elke werknemer te verzekeren. Er zullen proactieve en directe acties worden genomen om het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers te promoveren.

Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan het probleem van agressies en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de medewerkers.

- Analyse van nieuwe vormen van deeltijds werken

- Introductie van een nieuw planificatiesysteem voor bepaalde beroepscategorieën met het oog op een beter evenwicht werk/privé

De mogelijkheid om “zelfroostering” in te voeren teneinde de personeelsplanning te optimaliseren en het welzijn van het betreffende personeel te verbeteren zal worden bestudeerd.  In een eerste fase zou deze evolutie het rijdend personeel van de NMBS en I-TMS bij Infrabel kunnen betreffen.

- Uitwerken van een eindeloopbaanbeleid

Loopbaan maatregelen zullen worden uitgewerkt, waarbij een evenwicht tussen het welzijn van de Einde medewerker en de noden van de werkgever zal worden gezocht. (bv. : de reeksen van treinbestuurders, kennisoverdracht,…).

- Verderzetten politiek inzake satellietbureaus zodat de werknemers occasioneel dichter bij huis kunnen werken

6. Arbeidsduur

- Aanpassing in verband met arbeidsduur

- De introductie van de 38-uur week voor nieuwe medewerkers vanaf 01.01.2020 is voorzien.

- Grondige herziening van de bundel 541

Een grondige hervorming van de bundel 541 moet leiden tot :

 • dienst- en rusttijden die meer aangepast zijn aan de actuele realiteiten van het terrein ;
 • de mogelijkheid om op onderscheiden manier aan de noden van de 3 entiteiten te beantwoorden ;
 • de oprichting van nieuwe en innoverende stelsels (zoals diensturen tijdens die piek);
 • een betere werkorganisatie
 • een betere leesbaarheid teneinde onder meer verschillende interpretaties te vermijden.

7. Sociaal beleid

- Verlenging van de hospitalisatieverzekering

De verlenging van de tussenkomst door de Belgische spoorwegen in de financiering van de hospitalisatieverzekering, ten minste zoals ze vandaag bestaat (gratis tweepersoonskamers voor het actieve en gepensioneerde personeel, alsook voor de personen ten hunne laste), zal gerealiseerd worden.
Bovendien zullen de drie ondernemingen de vereiste financiële voorzorgen nemen betreffende de tussenkomt in de hospitalisatieverzekering teneinde voor de toekomst het huidige niveau (2019+index) te waarborgen.

- Analyse van de sociale voordelen voor het contractueel personeel

Bepaalde sociale voordelen werden reeds uitgebreid naar het contractueel personeel (thuiswacht voor zieke kinderen, kids days, vakanties voor de kinderen). De mogelijkheid tot uitbreiding naar andere domeinen zal worden onderzocht.

8. Tewerkstelling

De situatie van de effectieven bij de Belgische spoorwegen kan geraamd worden op :

- 30.783 op 31.12.2019 waarvan :

 • 18.607 bij de NMBS
 • 10.460 bij Infrabel
 • 712 bij HR Rail
 • 1.004 gedetacheerden

Tegelijkertijd zetten de Belgische spoorwegen hun wervingsinspanningen voort :

- Voor 2019 : 2381 waarvan

 • 1350 bij de NMBS
 • 976 bij Infrabel
 • 55  bij HR Rail

De evolutie van de tewerkstelling na 31.12.2019 zal onder meer afhangen van

 • de leeftijdspiramide;
 • de dotaties van de regering;
 • de toekomstige aanwervingsvoorwaarden;
 • de organisatie van de liberalisering;
 • de flexibiliteit van de interne werkomstandigheden

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten